İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Müfredatı (2016-2017 Güz Döneminden itibaren) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

ELIT 101 - İngiliz Edebiyat Tarihi I
İlk Çağlar, Ortaçağ, 16. Yüzyıl, Sone Geleneği, 17. Yüzyıl, John Milton.

ELIT 102 - İngiliz Edebiyat Tarihi II
Ders dört ana edebiyat dönemi: Restorasyon, Romantik, Viktorya ve 20. yüzyıl.

ELIT 103 - Edebiyat Terimleri ve Akımları
Çeşitli edebi türlerin tanımları, örnekleri, analizleri ve edebiyat akımlarına genel bir bakış

ELIT 104 - Mitoloji ve Destan Geleneği
Yunan ve Roma mitolojisi, Homeros'un İlyada ve Odisea'sı.

ELIT 105 - Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım
Akademik paragraf ve kompozisyonların genel özellikleri, organizasyon açısından anlaşılır, cümlelerin birbiriyle tutarlı ve uyumlu olduğu paragraflar ve kompozisyonlar ve belirli bir konu hakkında araştırma yapma becerisini kazanıp MLA alıntılama tekniğinin temel kurallarını öğrenme.

ELIT 106 - İngiltere'nin Kültürel Tarihi
Britanya’nın Anglo-Saxon döneminden 20. yüzyıla kadar geçen süre içindeki politik, kültürel, toplumsal, entellektüel ve ekonomik tarihi.

ELIT 107 - İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I
Zaman Kipleri, Dilek Kipleri, Edilgen Yapı, Sayılabilir ve Sayılamaz İsimler,Belirteçler/ Paragraf ve Makale yazımı

ELIT 108 - İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma II
Cümle Yapısı, Zarf Cümlecikleri, İsim Cümlecikleri, Sıfat Cümlecikleri, Cümle Çeşitleri, Cümleleri ögelerine ayırma / Makale Türleri

ELIT 203 - Tiyatro Yazınına Giriş
Tiyatro yazını ve tiyatro, tiyatro tarihi değerlendirmesi, tiyatro yazını ögeleri ve tiyatro yazını örnekleri.

ELIT 204 - Shakespeare I
Shakespeare metinleri dramatik, tarihsel, sosyal ve politik açıları; komedi ve romans oyunlarından seçilen metinlerin okunması ve analizi.

ELIT 205 - Çeviri I
İngilizce'den Türkçe'ye çeşitli metinlerin çevrilmesi; kaynak ve hedef dillerin özellikle dilbilgisi açısından karşılaştırılması; karmaşık cümle yapılarının bulunduğu bağlam içinde incelenmesi ve karşılaştırılması.

ELIT 206 - Çeviri II
Türkçe'den İngilizce'ye çeşitli metinlerin çevrilmesi; kaynak ve hedef dillerin özellikle dilbilgisi açısından karşılaştırılması; karmaşık cümle yapılarının bulunduğu bağlam içinde incelenmesi ve karşılaştırılması.

ELIT 207 - Orta Çağ İngiliz Edebiyatı
Anglo-Saxon dönemi eserleri- Destan türü, Anglo-Norman dönemi eserleri- Romans türü, Geç Orta Çağ dönemi- Rüya şiirleri, fabliyo, hagiografi

ELIT 208 - 17. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
17. yy İngiltere'si hakkında temel bilgiler: edebi, sosyal, kültürel, tarihi oluşumlar ve akımlar

ELIT 209 - Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı
Rönesans döneminin ünlü yazar ve şairleri, Wyatt, Surrey, Sidney, Shakespeareve Spenser’ın yapıtları

ELIT 210 - Neoklasik Edebiyat
Restorasyon ve Aydınlanma çağı yazar ve şairlerinin eserleri

ELIT 301 - 18. Yüzyıl İngiliz Romanı
18. yüzyıl İngiliz Roman türü ve gelişimi,18.yy İngiliz roman örnekleri

ELIT 302 - On Dokuzuncu Yüzyıl Romanı
Tarihsel, kültürel ve edebi bağlamda 19. yüzyıl Viktorya dönemi romanlarının incelenmesi

ELIT 303 - Çağdaş Tiyatro Yazını
20. yüzyıl Britanya tiyatrosunun seçili oyunlarını özellikle türe ait özellikleri ve her bir oyunun ait olduğu tiyatro hareketi çerçevesinde anlaşılması.

ELIT 304 - Romantik ve 19. Yüzyıl Şiiri
Romantik Akım ve Romantik Şiir, Viktorya Dönemi Şiiri

ELIT 305 - Shakespeare II
Shakespeare'in tragedya ve tarih oyunlarının dramatik, tarihsel, kültürel ve politik bağlamlarda incelenmesi.

ELIT 401 - Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş İngiliz Şiiri
20. yüzyıl başından günümüze tarihsel, kültürel, edebi bağlam; modern İngiliz şiirindeki başlıca akımlar, eğilimler, şairler ve şiirler.

ELIT 402 - Yirminci Yüzyıl Romanı ve Çağdaş Roman
Modernist ve postmodernist roman.

ELIT 403 - Edebi Teoriye Giriş
Antik Çağdan 20. yüzyıl başına kadar Edebi Teori.

ELIT 404 - Modern Edebi Teori ve Eleştiri
20. yüzyılda edebi eleştiri çeşitleri, kazanımları ve gelişimi

ELIT 405 - Seminer
Araştırma teknikleri ve akademik bildiri yazma kuralları.

ELIT 406 - Dönem Projesi
ELIT 405 Seminer dersinde öğrenilen yeteneklerin, araştırma ve akademik yazım kuralları dahilinde kullanılarak basım ve/veya sunum için akademik bir araştırmanın yapılması.

HIST201 - Uygarlık Tarihi
Kültür, uygarlık, insanın ilk ortaya çıkışından (Prehistorik devirden Tarihi devirlere) eski kültür ve uygarlıklar yaratmış oldukları sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen, felsefi, teknolojik, kültürel başarılar, buluşlar ve birbirleri ile olan ilişkiler anlatılır.

TURK 401 - Türk Dili I

Seçmeli Dersler

- Genel Seçmeli Ders

ELIT 202 - 17.-18. yy.İngiliz Edebiyatı'ndan Seçmeler
17-18. yy’lar İngiltere’si hakkında temel bilgiler: sosyal, tarihi, kültürel oluşumlar. Donne, Jonson, Bacon, Hobbes, Locke, Dryden, Bunyan, Swift, Johnson gibi dönemin önde gelen yazarlarına ait metinler

ELIT 211 - Bilim Kurgu ve Fantazi
Bilim kurgu ve Fantazi türlerinin tarihsel gelişimi, farklı metinlerin incelenmesi

ELIT 212 - Öykü
Öykünün ögeleri, öykü tanımı, çeşitli eserlerin incelenmesi

ELIT 314 - Seyahat Edebiyatı
Seyahat edebiyatının tanımı ve türleri, örnek metinlerin incelenmesi

ELIT 318 - Gotik Geleneği
18-20. yüzyıl arasındaki İngiliz gotik edebiyat geleneği, örnek eserlerin kuramsal çerçevede incelenmesi

ELIT 322 - Romanda Temel Akımlar: Gerçekçilik ve Doğalcılık
Roman türünde temel edebiyat akımlarının incelenmesi

ELIT 323 - Şiirde Belli Başlı Temalar
Şiir türünde temel tema ve terimlerin incelenmesi

ELIT 324 - Major Topics in Literature: Rewriting
Postmodern "yeniden yazma" eğiliminin amaçları ve özellikleri

ELIT 331 - Kültür Çalışmalarında Şiddet Teması
The theme of violence covered in different genres such as short fiction, film and drama.

ELIT 333 - Amerikan Tiyatro Yazını
Amerikan tiyatrosunun tarihsel gelişimi ve belli başlı yazarların oyunlarının analizi

ELIT 334 - Amerikan Edebiyatı
18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyıla kadar yazılmış Amerikan edebiyatından seçme eserler

ELIT 336 - Drama ve Performans
1950-1980 yılları arasında yazılan İngiliz tiyatro metinleri

ELIT 339 - 17.yy İngiliz Şiiri
Döneme ait genel bilgi: B. Jonson, T. Carew, J. Suckling, R. Herrick, R. Lovelace, J. Donne, G. Herbert, H. Vaughan, A. Marvell gibi dönem şairlerinin eserlerinden oluşan seçkinin incelenmesi

ELIT 412 - Sömürge sonrası Edebiyatı
Sömürge dönemi ve sonrasında gelen bağımsızlık dönemi ile ilgili konuları içeren örnek edebi metinler.

ELIT 415 - Kadın Yazarlar
İngiliz kadın yazarların eserlerinden örneklerin irdelenmesi ve kadın edebiyatının gelişim süreci.

ELIT 420 - Absürd Edebiyat
Varoluşçuluk, absürd felsefesi, edebi örnekler.

ELIT 427 - Karşılaştırmalı Edebiyat
Dünya edebiyatından seçkin yazarların kısa hikayelerinin karşılaştırılması

ELIT 429 - Edebiyat ve Şehir
Roman, kısa roman, öykü, düz yazı ve şiir gibi türlerde şehir vurgusu.

ELIT 430 - Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat
Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ataerkil sistem, feminizm.

ELIT 433 - Mizah
İngiliz sinema ve televizyon dizilerindeki mizah kavramını sosyal, kültürel, politik ve psikolojik açılardan inceleyen öncü filmler ve televizyon dizilerinden oluşan bir seçki.

ELIT 437 - Psikoloji ve Edebiyat
Öyküleri Freud ve Jung'un kuram ve kavramlarıyla psikanalitik açıdan inceleme.

GE1 - Genel Seçmeli

GE2 - Genel Seçmeli

GE3 - Genel Seçmeli

TURK 402 - Türk Dili II

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CMPE105 - Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; öğrenme yönetim sistemi; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST112 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.